สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสร

ครูชั้นปฐมวัย

     
นางสาวกาญจนา เกตุภูงา
นายเจษฎา ลากุล

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาวอัจฉราวดี ศักดิ์เกียรติขจร
นายธงชัย เลาหาง
นางสาวทองหล่อ โพธิ์ศรี
นางสาวปภัสรา อัจนา

ครูชั้นมัธยมศึกษา

     
นางสาวจุฬารัตน์ ดิษฐ์เล็ก