สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

ครูชั้นปฐมวัย

     
นางสาวสุภาพร มากโฉม
นางสาวยุวดี เอกกุราษฎร์
นางสาวศิริลักษณ์ กันทะไชย

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาววนิดา ต้นพรหม
นางสาวจันจิรา คนกล้า
นางสาวจุฑามาส พวงภู่
นางสาววัชโรธร ศิริรุ่งฤดี
นางสาวเบญจวรรณ สืบเมืองซ้าย
นายทวีศักดิ์ หินสูงเนิน
นางสาวดวงใจ กิ่งแก้ว
นางสาวจิตรละดา รุ่งเรืองฤทธิ์

ครูชั้นมัธยมศึกษา

     
นายธีระพล ห้ากี
นายสมพร ศรีภุมมา
นางสาวพรทิพา ประจวบวัน
นางสาวธัญญาทิพย์ แปงเงิน