สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสร

การเรียนการสอน : เตรียมอนุบาล

เตรียมอนุบาล

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน อายุตั้งแต่ 1.7 - 3 ขวบ
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรม มีรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ภาษาจีน (ห้องเรียนปรับอากาศและมีห้องน้ำ)

หลักสูตร โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

หลักสูตร โรงเรียนนภสร