สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสร

การเรียนการสอน : ประถม

 

หลักสูตรประถม
     ระดับชั้นประถม 1 – 6 โปรแกรม ELEP (English Language Enhancement Program) เป็นการเพิ่มพูนทางด้านภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยมีคุณครูต่างชาติเป็นผู้สอน มีรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ว่ายน้ำและกิจกรรมกีฬา ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน

เน้นการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติและ Phonics โดยผู้บริหารมี Certificate จากประเทศอังกฤษ เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

(ห้องเรียนปรับอากาศ  / นักเรียนห้องละ 25 คน)

 

 

หลักสูตร โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

หลักสูตร โรงเรียนนภสร