สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

การเรียนการสอน : ระดับอนุบาล

หลักสูตรอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อายุตั้งแต่ 3 – 6 ปี มีการเรียนรู้ผ่านโครงการ Project Approach in Napatsorn’s Style มีรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ว่ายน้ำและกิจกรรมกีฬา ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน

เน้นการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติและ Phonics โดยผู้บริหารมี Certificate จากประเทศอังกฤษ

(ห้องเรียนปรับอากาศและมีห้องน้ำทุกห้อง / นักเรียนห้องละ 25 คน)

หลักสูตร โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

หลักสูตร โรงเรียนนภสร