สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนภสรจัดตั้งโดย นายสำเริง เกตุไชโย เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 009/2547 โรงเรียนนภสรตั้งอยู่เลขที่ 29/1462 หมู่ที่2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หยุดพักตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 12.45 น. บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ และระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนต้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10ตุลาคม ของทุกปี ภาคเรียนปลายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี วันหยุดประจำสัปดาห์ โรงเรียนนภสรหยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้โรงเรียนได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

 

เอกลักษณ์โรงเรียน วิชาการเด่น

:

โรงเรียนเน้นในด้านวิชาการของนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตได้

     

เน้นคุณธรรม

:

โรงเรียนเน้นคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข

     

นำเทคโนโลยีมาใช้ 

:

โรงเรียนเน้นสื่อและเทคโนโลยีให้นักเรียนได้รู้จักการประดิษฐ์ และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีศักยภาพ

     

อัตลักษณ์โรงเรียน 

:

ยืนตรง เท้าชิด ยิ้มง่าย ไหว้สวย