สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

ครูชั้นปฐมวัย

     
นางสาวกรกนก สังข์เกตุ
นางสาวจิตรา จับจิตต์
นางสาวสุภาพร มากโฉม
นางสาวยุวดี เอกกุราษฎร์
นางสาวบังอร สอาดพลอย
นางสาวเกวลิน รื่นแสง
นางสาวณัฐกมล สุรเสียง

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาวชนกานต์ ยังบุญช่วย
นางสาววนิดา ต้นพรหม
นางสาวจันจิรา คนกล้า
นางสาววัชโรธร ศิริรุ่งฤดี
นางสาวเบญจวรรณ สืบเมืองซ้าย
นายทวีศักดิ์ หินสูงเนิน
นางสาวภณิดา วงษ์วิกย์กรรม
นางสาวดวงใจ กิ่งแก้ว
นางสาวปาณิศา โลนันท์
นายGennio V. Cortez
นายชรัณปกรณ์ สุทธิประภา
นางสาวพิทยารัตนภรณ์ เปียปิ่นทอง
นางสาวพลอยพิสุทธิ์ ทรัพย์จำนงค์
นางสาวปาริชาต ทองโคตร
นายวิทวัส พันธ์ศรี
นายภัสสัญ สินธุศร

ครูชั้นมัธยมศึกษา

     
นายสมพร ศรีภุมมา
นางสาวพรทิพา ประจวบวัน
นางสาวธัญญาทิพย์ แปงเงิน
นายธนากร โพธิ์เวียงคำ
นายDerick N. Tambe

ธุรการ

     
นางสาววรรณา รูปเลขา
นางพัชรี บุตรชัยภูมิ
นางสาวอภิสรา ภักดีพงษ์
นางปราณี ชักโยง